ifs-food.jpg
Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 16-18.
Tel. / Fax.: +36-70-3206564
info@sarkpont.hu


...
Kosárban: 0 db, 0 Ft
Gesztenyés termékek
Szelídgesztenye facsemete
Szörpök
Jogi információk

Adatvédelmi nyilatkozat
A Vásárlók adatait kizárólag saját szerződéseink, számlázásunk és könyvelésünk dokumentálására használjuk. A Vásárlói adatok a szállítás és kézbesítés idejére átadásra kerülnek a szállító cégeknek. A szállító vállalatok szerződésben nyilatkoznak az adatok bizalmas kezeléséről. Az adatok kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járnak el. Adatait írásos vagy e-mailben történő kérésre bemutatjuk, módosítjuk vagy töröljük (kivételt képeznek azok a számla adatok - a számlák tőpéldányai -, melyeknek megőrzésére a Számviteli Törvény Kötelez).
Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-76742/2014.

A tájékoztatás célja:
8. § A tájékoztatásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a fogyasztó rendelkezzen
A teljes törvény szövege
a) az áru- és szolgáltatás választás megkönnyítéséhez, továbbá az áru és a szolgáltatás
használatához, az áru fenntartásához szükséges megfelelő ismeretekkel az áru és a
szolgáltatás alapvető tulajdonságairól, jellegzetességeiről, az áru és a szolgáltatás minőségéről, áráról, díjáról, valamint az áru használatára vonatkozó utasításokról és használatával járó veszélyekről,
b) a jogai érvényesítéséhez szükséges alapvető ismeretekkel.

Igyekezni fogunk az alábbiakban megfelelni ezeknek a pontoknak, és az oldalon elérhetővé tesszük az önök számára az ide vonatkozó jogszabályokat, melyeken keresztül megvalósul a jogaik érvényesítéséhez szükséges alapvető ismeretekről szóló tájékoztatás.

Szavatosság
Az eladónak (szerződésbeli vagy törvényes) felelőssége az eladott tárgy természeti vagy jogi szempontból hibátlan voltáért. (Magyar értelmező kéziszótár)

Szavatossági idő
Ameddig a szavatosság érvényes. Termékeinknél egyedileg és a gyártás idejétől függően is változó. ami a dobozon, vagy a csomagoláson olvasható.

Mit is jelent ez?

Szavatossággal arra vállalunk felelősséget, hogy az eladáskor hibátlan terméket kapott tőlünk, tehát nincs olyan rejtett hibája, amely csak később fog kiderülni és az ismertetett tulajdonságait a szavatossági időn belül megtartja.

Reklamációval kapcsolatban felhívhat minket a kapcsolatok oldalon található ügyfélszolgálati telefonszámon, vagy jelezheti problémáját a megadott e-mail címen, vagy címünkre elküldött postai levélben.

A fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. Elérhetőségeket itt találhatnak: http://jarasinfo.gov.hu/

Cégünk az 1959. évi IV. törvény A szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályai alapján jár el:

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

A fogyasztó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, azz áttérés költségét azonban a fogyasztó viseli, kivéve, ha indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Jogérvényesítés
Amennyiben a fogyasztási cikk minősége nem megfelelő, úgy Ön a szavatossági illetőleg jótállási szabályok alapján érvényesítheti igényét. A szavatosság szabályait a Ptk. 1959. évi IV. törvény 305-311/A §-a, tartalmazza. Igyekszünk ennek lehetőségeiről az alábbiakban a legkorrektebbül tájékoztatni Önt.

A forgalmazó megkeresése, a panasz rögzítése
Amennyiben a vásárlást követően a termékünkre a terméken feltüntetett szavatossági idő még nem telt le, de a termék minőségileg nem megfelelő, keressen meg minket bármelyik alábbi elérhetőségünkön, vagy személyesen ügyfélszolgálatunkon a panaszával.

Ügyfélszolgálatunk elérhetősége panasz esetén:
Postai úton, vagy személyesen: Sarkpont Zrt., 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. utca 16-18. - "Gesztenyéző üzlet"
Telefonon: 70/977-4766, vagy 70/320-6564
Emailben: info(kukac)sarkpont(pont)hu

Vállalkozásunk panaszkezelési kötelezettségeivel kapcsolatban bővebben olvashat: 1997. évi CLV. törvény 17_A

A kifogás érvényesítéséhez szükséges az ellenérték megfizetését igazoló bizonylat (számla, blokk), és maga a termék is. Postai csomagként feladja címünkre a visszaküldeni szánt terméket a vásárlási számla másolatával, vagy behozza személyesen.(Kérjük a csomagot ne értéknyilvánítással adja fel, ne küldje vissza portós vagy utánvéttel terhelt csomagban, mert ezeket nem áll módunkban átvenni.)A termék megérkezésekor munkatársunk ellenőrzi, és piros postai utalványon vagy banki átutalással visszaküldi Önnek a termék értékét. Szavatossági reklamáció esetén a postaköltséget is visszafizetjük, amennyiben csak meggondolta magát, a postaköltséget nem térítjük meg.A fogyasztói kifogásáról jegyzőkönyvet veszünk fel, amelynek tartalmazni a kell:1. a fogyasztó nevét, címét,2. a fogyasztási cikk (a továbbiakban: áru) megnevezését, vételárát,3. a vásárlás időpontját,4. a hiba bejelentésének időpontját,5. a hiba leírását,6. a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt,7. a kifogás rendezésének módját (ha ez eltér a fogyasztó igényétől, ezt meg is kell indokolni).Önnek meg kell kapnia a jegyzőkönyv másolatát, mert egyrészt ezen ellenőrizheti a panasz felvételét, másrészt könnyebb a kifogás bejelentésének igazolása.Ha a - jogszabályi kötelezettségének ellenére - nem akarnánk jegyzőkönyvet felvenni, a vásárlók könyvébe tehet bejegyzést, és ezzel a fogyasztóvédelmi felügyelőséghez fordulhat.Amennyiben nem tudnánk az igényének teljesíthetőségéről nyilatkozni, a jogszabály alapján három munkanapon belül kötelesek vagyunk értesíteni, álláspontunkról értesíteni. A fogyasztó igényének teljesítése
Amennyiben elfogadjuk a kifogás jogosságát akkor a szavatossági szabályok szerint, a törvényi sorrendben - és a Polgári Törvénykönyvben meghatározott feltételekkel - az alábbiak teljesítését kérheti tőlünk:

1. elsősorban kicserélést;
2. másodsorban megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől
A szerződéstől való elállás azt jelenti, hogy Önnek vissza kell kapnia az áru ellenértékét, és nem azt, hogy levásároltatjuk az összeget. A levásároltatásra Ön nem kötelezhető, ilyen igényérvényesítési lehetőséget a jogszabályok nem ismernek.

Igényérvényesítés további lehetőségei
Amennyiben nem fogadnánk el a minőségi kifogást, vagy elfogadnánk, de semmit sem teszünk, akkor a fogyasztóvédelmi felügyelőségeknél tehet panaszt, illetve megkeresheti a termékhez kapcsolódó szakmai szervet, vagy egy fogyasztói jogokat védő társadalmi szervezetet, illetve a Békéltető testületet. A békéltető Testületek kivételével ezek a konkrét ügyben nem hozhatnak határozatot.

A fogyasztó elállási joga
A megrendelt terméket általában 48 órán belül, de legkésőbb 15 napon belül fel kell adnunk az Ön számára. A választott szállítási módtól függően megérkezik címére a termék, melyet – ha nem sérült a csomagolása – nyugodtan felbonthat. Mivel az Internetes vásárlás során nincs lehetőség a termék tüzetes vizsgálatára, ezért a távollévők között kötött szerződésekről szóló kormányrendelet általános objektív elállási jogot biztosít az Ön számára, melyet érvényesen mi nem zárhatunk ki.

A fogyasztó ugyanis az áru kézhezvételétől vagy szolgáltatás megrendelése esetén a szerződés megkötésétől (a szolgáltató visszaigazolása) 8 munkanapon belül, azaz legkésőbb még a nyolcadik munkanapon is közölheti írásban elállási szándékát és azt feladhatja postára melyben indokolási kötelezettség nélkül elállhat a szerződéstől az áru visszaszolgáltatása mellett. Az így hozzánk eljuttatott elállási szándékának beérkezésétől számított 14 napon belül vissza kell küldenie nekünk, és mi visszafizetjük a vételárat, ha nincs kizáró ok.

Arról van tehát szó, hogy bár a termék maga hibátlan, akár rendelkezik is minden olyan specifikummal, amit a weboldal hirdetettünk, de mégsem találkozik elképzelésével, indoklás nélkül visszaküldheti, a vételárat pedig visszakapja. Ekkor Önt csupán a visszaküldés költségei terhelik. Amennyiben a termék nem rendeltetésszerű használatból eredően károsodik, úgy az abból eredő kárt mi visszakövetelhetjük és a visszafizetésnél figyelembe vehetjük. Kipróbálhatja tehát, 8 munkanapot magában foglaló ideig használhatja, és indokolás nélkül vissza is küldheti a terméket, de az ne menjen tönkre, ne veszítsen az értékéből nem rendeltetésszerű használat miatt.
Az elállási jogának gyakorlására nyitva álló határidő meghosszabbodik abban az esetben, ha nem tettünk eleget a törvényben nevesített valamely tájékoztatási kötelezettségének (pl. a termékkel kapcsolatosan, az objektív elállási jog gyakorlása vonatkozásában). Ekkor az áru átvételétől vagy a szerződés megkötésétől 3 hónapon belül elállhat a szerződéstől. Ha a 3 hónapos határidőn belül pótlólagosan sor kerül a tájékoztatásra, akkor a 8 munkanapos – objektív – elállási határidő a tájékoztatás kézhezvételétől számít.
Ha ön a termékért előre fizetett és mi a rendelését azért nem teljesítjük, mert nem áll rendelkezésünkre a megrendelt termék, arról kötelesek vagyunk értesíteni, és a kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríteni.
Ha szerződésben meghatározott módon helyettesítő áruval, illetve szolgáltatással teljesítünk, akkor az elállási jog gyakorlása az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek minket terhelnek.

A költségek viseléséről, valamint a megfelelően helyettesítő áruval, illetve szolgáltatással történő teljesítésről kötelesek vagyunk tájékoztatni.

Néhány esetben Önt nem illeti meg az elállás joga:
1. ha mi az Ön beleegyezésével a 8 munkanapos határidő letelte előtt megkezdtük a szolgáltatás nyújtását;
2. fogyasztó személyéhez kötött, illetve a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére előállított vagy gyorsan romló, illetve természeténél fogva vissza nem szolgáltatható áru esetében;
3. hírlap, folyóirat, időszaki lap terjesztésére vonatkozó és szerencsejáték-szerződés esetén.
Az elektronikus úton kötött szerződésekre vonatkozó fenti követelmények általunk történő megszegése esetén külön igényérvényesítési lehetőségeket nem hoz létre a törvény. Ön a fogyasztóvédelem általános védelmi mechanizmusaihoz fordulhat: Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, Békéltető Testületek, bíróság.

Akit részletesen is érdekelnek a fenti jogszabályok:

A mi ismereteink szerint valószínűleg nem teljeskörűen a fentieken kívül a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség hatósági tevékenysége során alkalmazott fontosabb jogszabályok : 

- Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
- A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. Törvény
- A kereskedelemről szóló 2005 évi CLXIV törvény
- A termékfelelősségről szóló 1993. évi X. törvény
- A tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény
- Az üzleten kívül fogyasztóval kötött szerződésekről és az üzleten kívüli
kereskedés folytatásának egyes feltételeiről szóló 370/2004. (XII.26.) Korm. Rendelete
- A fogyasztóval kötött szerződésekben tisztességtelennek minősülő
feltételekről szóló 18/1999.(II.5.) Kormányrendelet
- Távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.5.) Kormányrendelet
- Az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának
feltételeiről szóló 4/1997.(I.22.) Kormányrendelet
- Az egyes kereskedelmi tevékenységek gyakorlásáról szóló 15/1989.(IX.7.) KeM rendelet
- A fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási
igények intézéséről szóló 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet

Árfeltüntetéssel kapcsolatos jogszabályok:

A vételár mindig a kiválasztott árú mellett feltüntetett ár, amely Forintban (HUF) értendő és tartalmazza az ÁFA-t.
-A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (8-11. és 14.§)
-A fogyasztói forgalomba kerülő áruk és szolgáltatások árának feltüntetéséről
szóló 7/2001 (III.29.) GM rendelet

Jótállással, szavatossággal (minőségi kifogások intézése) kapcsolatos jogszabályok:
- Polgári Törvénykönyv 1959. évi IV. törvény (248.§, 305-311/A.§)
- Fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási
igények intézéséről szóló 49/2003.(VII.30.) GKM rendelet

Reklámmal kapcsolatos jogszabályok:
- A gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény
- A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
- A gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdek közlemények magyar nyelvű közzétételéről szóló 2001. évi XCVI törvény (nyelvvédelmi törvény)
- A fogyasztói forgalomba kerülő áruk, szolgáltatások árának feltüntetéséről szóló 7/2001. (III.29.) GM rendelet 

Az alábbiaknál bővebb tájékoztatás található a http://fogyasztovedelem.kormany.hu/ weboldalon. A fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. Elérhetőségeket itt találhatnak: http://jarasinfo.gov.hu/

Cégjegyzékszámot nyilvántartásba vevő szerv neve: Somogy Megyei Bíróság mint cégbíróság

Tárhelyszolgáltató:
BIT-Hungary Kft.
1021 Budapest, Budakeszi út 51. Logiszt. ép. fszt. 2.
Tel: +36 1 436 - 1030, Fax: +36 1 436 - 1030
www.web-set.hu
E-mail: support at web-set.hu

Illetékes Békéltető Testület:
Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
E-mail cím: skik@skik.hu
(forrás: http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579)


Békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségről bővebben itt olvashatnak:
fogyasztovedelem.kormany.hu/node/11069

Online Vitarendezési Platform (ODR): lehetőség van az online fogyasztói jogviták pártatlan, hatékony és bíróságon kívüli rendezésére az alábbi felületen keresztül
ODR platform

Rendeléssel kapcsolatos további információk:

Cégünk, mint a webáruház üzemeltetője köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul, de legkésőbb annak elküldésétől számított 48 órán belül visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

Amennyiben a rendelést követő 2 munkanapon belül nem érkezik írásos visszajelzés megrendelésének állapotáról postafiókjára, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot elérhetőségeink bármelyikén (számtalan esetben kaptunk visszajelzést az elmúlt időszakban, hogy bizonyos levelezők levélszemétként kezelték a visszaigazolásunkat, így ügyfeleink nem értesültek időben az általunk küldött információkról (Freemail, citromail, vipmail levelezők használata esetén gyakran kapunk hasonló visszajelzéseket).

Amennyiben rendelését módosítani kívánja, kérjük, jelezze azt válasz levélben ügyfélszolgálatunk részére.

Tájékoztatjuk, hogy a rendelést visszaigazoló levelünk nem minősül szerződésnek, csupán a rendelés visszaigazolását szolgálja, mely rendelés a teljesítésig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. A tényleges adásvételi szerződés csak az áru megvásárlása során jön létre.

A tájékoztatással kapcsolatos kötelezettségeket jogszabály írja elő a 2001. évi CVIII. törvény szerint:

Az elektronikus úton történő szerződéskötésre vonatkozó szabályok * 
5. § (1) * A szolgáltató köteles az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásra vonatkozó általános szerződési feltételeket oly módon hozzáférhetővé tenni, amely lehetővé teszi az igénybe vevő számára, hogy tárolja és előhívja azokat.

(2) A szolgáltató az igénybe vevő megrendelésének elküldését megelőzően köteles egyértelműen tájékoztatni az igénybe vevőt: * 

a) azokról a technikai lépésekről, amelyeket a szerződés elektronikus úton való megkötéséhez meg kell tenni;

b) arról, hogy a megkötendő szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül-e, a szolgáltató iktatja-e a szerződést, illetve, hogy az iktatott szerződés utóbb hozzáférhető lesz-e; 

c) az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközökről;

d) * a szerződéskötés lehetséges nyelveiről;

e) arról a - szolgáltatási tevékenységére vonatkozó - magatartási kódexről, amelynek az adott szolgáltatás tekintetében aláveti magát, amennyiben van ilyen; továbbá arról, hogy ez a magatartási kódex elektronikus úton hol hozzáférhető.

(3) A szolgáltató és a fogyasztónak nem minősülő igénybe vevő közötti szerződéskötés során a felek kölcsönös megállapodással eltérhetnek a (2) bekezdés rendelkezéseitől.

(4) * Nem kell alkalmazni e § rendelkezéseit a kizárólag elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszközzel tett címzett nyilatkozatok útján történő szerződéskötésre.

6. § (1) * A szolgáltató köteles megfelelő, hatékony és hozzáférhető technikai eszközökkel biztosítani, hogy az igénybe vevő az adatbeviteli hibák azonosítását és kijavítását megrendelésének elektronikus úton való elküldése előtt el tudja végezni. Ilyen lehetőség hiányában az igénybe vevő megrendelése nem minősül szerződéses nyilatkozatnak.

(2) * A szolgáltató köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

(3) * A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

(4) A szolgáltató és a fogyasztónak nem minősülő igénybe vevő közötti szerződéskötés során a felek eltérhetnek az (1)-(2) bekezdés rendelkezéseitől, ha erről megállapodtak.

(5) * Az (1) és (2) bekezdések rendelkezéseit nem kell alkalmazni a kizárólag elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszközzel tett címzett nyilatkozatok útján történő szerződéskötésre.

Elektronikus szerződéskötés:

Elektronikus úton is lehet kötni szerződést akként, hogy e-mail útján, vagy más elektronikus úton is köthető szerződés, hiszen a felek szerződési nyilatkozata, megegyezése ezekkel az eszközökkel is kifejezhető.
A Új Ptk külön szabályokat is megfogalmaz az elektronikus úton kötött szerződésre. Előírja például, hogy az elektronikus úton tett szerződési nyilatkozatról onnantól beszélhetünk, amikor az a másik fél számára hozzáférhetővé válik. Ilyen például, ha a szerződési ajánlatot tartalmazó e-mail a másik fél postafiókjába megérkezik. Az elektronikus utat biztosító fél köteles a másik fél szerződéses nyilatkozatának megérkezését elektronikus úton késedelem nélkül visszaigazolni. Ez arra az esetre vonatkozik, ha például egy honlapon keresztül rendelünk valamit, mivel ez esetben az elektronikus utat a honlap üzemeltetője biztosítja. Ilyenkor a honlap üzemeltetője azonnal köteles visszaigazolni a megrendelést.

Írásbeli szerződés-e az e-mailben kötött szerződés?

A törvény szerint akkor beszélhetünk írásba foglalt szerződésről, ha erre olyan formában kerül sor, ami alkalmas a tartalom változatlan visszaidézésére, valamint a szerződéses nyilatkozatot tevő személyének és a nyilatkozattétel időpontjának azonosítására. E feltételeknek a szokványos e-mail rendszerint nem felel meg, mivel abból például általában csak a küldő e-mail címe azonosítható, és az e-mail aláírására legfeljebb elektronikus aláírás birtokában lehet lehetőség. Szintén megkérdőjelezhető a tartalom megváltoztathatatlansága is, azonban ez nem azt jelenti, hogy az e-mail nem lehet alkalmas a szerződéskötés megtörténtének, a szerződés tartalmának és az abból folyó követelések igazolására, csupán annyit, hogy nem fűződnek hozzá az írásbeliséghez kötődő jogi következmények.

Szerződések alapján a Sarkpont zrt. tulajdonában álló Termék(ek) tulajdonjogát ellenérték fejében adásvétel jogcímén ruházza át a Vevőre. A Sarkpont Zrt. úgy nyilatkozik, hogy a Termékek jogszerű forgalmazójaként jogosult a Termékeket a Vevőnek adásvételi jogviszony keretében értékesíteni, illetve a Termékek nem képezik harmadik személy tulajdonát, a Termékek per-, teher- és igénymentes ingóságok. A Termékek Honlapunkon szereplő tulajdonságai csupán tájékoztató jellegűek, a Termékek konkrét tulajdonságait a Terméken vagy a Termékben vagy a Termék csomagolásán található vagy a Termékhez adott használati útmutató tartalmazza. A Felek megállapodnak, hogy a jelen ÁSZF rendelkezései irányadóak a Szerződések esetleges módosításaira (a továbbiakban: ”Szerződésmódosítás”) is. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Sarkpont Zrt. jogosult olyan Termékekre is szerződést kötni, amelyek a Szerződés megkötésének a pillanatában még nem képezik a Sarkpont Zrt. tulajdonát.
A szerződéskötés nyelve a magyar. A Felek megállapodnak, hogy egymással elsődlegesen írásban kommunikálnak. A Felek kizárólag a levél formában postai úton, valamint az e-mailes úton történő kommunikációt tekintik írásbelinek.

A Sarkpont Zrt. tájékoztatja a Vevőt, hogy kizárólag az info@sarkpont.hu e-mail címekre küldött elektronikus leveleket tekinti e-mailes kommunikációnak. A Felek megállapodnak, hogy jognyilatkozataikat kizárólag írásban, valamint a Honlapon biztosított egyéb elektronikus úton jogosultak megtenni, a szóban, telefonos úton megtett nyilatkozatok nem minősülnek jognyilatkozatnak. A jelen pontban meghatározottak nem érintik a Vevő arra vonatkozó jogát, hogy a Sarkpont Zrt. telefonos ügyfélszolgálatával (a továbbiakban: ”Ügyfélszolgálat”) felvegye a kapcsolatot, és onnan tájékoztató jellegű információkat kérjen. Az Ügyfélszolgálat által szóban adott tájékoztatás ugyanakkor nem minősül a Sarkpont Zrt. által tett jognyilatkozatnak.
A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy Szerződést – természetes személy Vevő esetén – a legalább a 14. életévét betöltött Vevő köthet. A 14. életévét betöltött, de a 18. életévét be nem töltött Vevő (a továbbiakban: ”Korlátozottan cselekvőképes kiskorú”) szerződéskötésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: ”Ptk.”) 2:12. §-a az irányadó.
A Vevő tudomásul veszi, hogy ha a Szerződés a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű szerződésnek tekintendő, vagy a Szerződést a Korlátozottan cselekvőképes kiskorú munkával szerzett jövedelme terhére köti, a Szerződést a Korlátozottan cselekvőképes kiskorú a törvényes képviselőjének közreműködése nélkül is megkötheti. A 14. életévét be nem töltött Vevő cselekvőképtelennek minősül, ezért érvényesen kizárólag a törvényes képviselője által képviselten köthet Szerződést.
A Vevő tudomásul veszi, hogy ha a Sarkpont Zrt. észleli, hogy Szerződést arra nem jogosult személy kíván kötni vagy kötött, jogosult a jelen pontban foglalt feltételek fennállásának igazolására felszólítani a Vevőt és amennyiben a Vevő a felszólításnak nem tesz hitelt érdemlően eleget, a Szerződés megkötését a Sarkpont Zrt. bármikor megtagadhatja. A Vevő a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten és visszavonhatatlanul úgy nyilatkozik, hogy a jelen pontban foglalt rendelkezések alapján jogosult a Szerződést megkötni. A Vevő tudomásul veszi, hogy a jelen pontban foglaltak megsértése esetében a Szerződés érvénytelenségének a bizonyítása őt terheli.

A szerződés hatálya

A webáruházon keresztül történt elektronikus rendelésleadással a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre a Sarkpont Zrt. és a rendelést leadó magánszemély vagy cég (továbbiakban Megrendelő) között. A vásárlási szerződést a Sarkpont Zrt. írásban megkötött szerződésnek tekinti, amelyet a rendelésszámon iktat, és a megrendelés teljesítésétől számított egy évig tárol, utólagosan hozzáférhető módon. Megrendelő a rendelés leadásának véglegesítésekor fogadja el ezen szerződés feltételeit.

Jelen szerződés a megrendelés jóváhagyásával lép hatályba, és a megrendelés teljesülésével zárul le. Folyamatos rendelés esetén a szerződés mindaddig hatályban marad, amíg a felek összes egymással szembeni követelése nem teljesül.
A Sarkpont Zrt. rendszere minden érvényes rendelésnek automatikusan rendelésazonosító-számot (rendelésszámot) ad, melyet a jóváhagyást követő oldalon, illetve Megrendelő által megadott címre küldött rendelésvisszaigazoló e-mailben közöl. Csak a rendelésazonosítóval rendelkező megrendelés érvényes.
A megrendelés visszaigazolását a Sarkpont Zrt. a megrendelés leadását követően haladéktalanul, de a vonatkozó jogszabálynak megfelelően legfeljebb 48 órán belül igazolja vissza. A vásárlási szerződés a visszaigazolással jön létre. Amennyiben a Sarkpont Zrt. a megrendelést 48 órán belül nem igazolja vissza, úgy Megrendelő az ajánlati kötöttsége alól mentesül.

Az adatbeviteli hibák javítása a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően ügyfélszolgálatunkkal történő kapcsolatfelvétel útján történhet.

   
SARKPONT ZRT. Minden jog fenntartva.
A weblap a WEB-SET rendszeren üzemel. Készítette a BIT-Hungary Kft.